HARTI Daily Commodity Prices Variation
புரக்கோட்டை தபுளை
கண்டி மீகொடை
Select Below All Commodities
சம்பா 2 சம்பா 3 நாட்டரிசி 1
நாட்டரிசி 2 Raw (Red) Raw (White)
இறக்குமதி செய்யப்பட்ட காய்ந்த மிளகாய் வெங்காயம் - வெதலன் வெங்காயம் - இறக்குமதி செய்யப்பட்ட
பெரியவெங்காயம் - இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உருளைக்கழங்கு - நுவரஎலியா உருளைக்கழங்கு - இறக்குமதி செய்யப்பட்ட
Green Gram-Pules கொம்புப்பயறு (கவ்பி) மைசூர் பருப்பு
போஞ்சி (பச்சை) கரட் லீக்ஸ்
பீட் ரூட் நோகோல் ராபு
கோவா தக்காளி வெண்டிக்காய்
கத்தரிக்காய் மிளகாய் பூசனிக்காய்
கெக்கிரிக்காய் பாகற்காய் புடலங்காய்
பீர்க்கங்காய் பயதங்காய் சாம்பு வாழை
பச்சை மிளகாய் தேசிக்காய் வள்ளிக்கிழங்கு
மரவள்ளிக்கிழங்கு முகுனுவென்ன கன்குன்
கொடுகொல பெரிய தேங்காய் சிரிய தேங்காய்
புளி வாழைப்பழம் கோலிகுட்டு வாழைப்பழம் சீனி வாழைப்பழம்
ஆனமாலு வாழைப்பழம் எம்பன் வாழைப்பழம் பப்பாசி
பசன்புருட் அன்னாசி அன்னாசி மத்திய அலவு
சிறிய அன்னாசி பெட்டி மாம்பழம் கருத்தகொழொம்பன் மாம்பழம்
கொஹு மாம்பழம் விளாம்பழம் தொடம்பழம்
ஆனைகொய்யா ஸ்லிம் ஏப்பில் திராட்சைப்பழம்
King Coconut விலாத் - மாம்பழம் வெங்காயம் - சின்னன்
போஞ்சி (படர்) முருங்கைக்காய்

 

harti bann

 

webp