ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්ති සේවය
හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයන් සහ ඉදිරි ගමනට මාර්ග සිතියමක්


(කාර්ය පත්‍රිකා අංක 07)

 WPS07

---

එම්. ඩී. සුසිලා ලූර්දු
එච්. ජේ. සී. ජයසුරිය
දිලූපා බමුණුආරච්චි

   
 Download  Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting  [2.16MB]  
       
       
       
 

lib

 

 

harti bann