ශ්‍රී ලංකාවේ කුළුබඩු කර්මාන්තයේ සමාජ - ආර්ථික
තත්ත්වය සහ වර්තමානයේ එම කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති
ගැටලු සහ විභවතා (ගම්මිරිස් වගාව ආශ්‍රිත අධ්‍යයනය)

සිංහල පර්යේෂණ වාර්තාව : 70 

S.Research 70

---

ආර්.එල්.එන්.ජයතිස්ස

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [3.74MB]
     
     
 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ කහ වගාව : ගැටලු සහ විභවතා

සිංහල පර්යේෂණ වාර්තාව : 54

54

---

 

එස්. ඈපාසිංහ
ශ්‍යාමිනී කුසුම් කුමාර
රේණුකා වීරක්කොඩි

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [9.86MB]
     
     
 

 

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක ස්වයංරැකියා
සදහා තරුණ දායකත්වය වැඩිකිරීමේ වැඩසටහන
ඇගයීමේ අධ්‍යයනය

(පර්යේෂණ වාර්තා අංක: 55)

55

---

ඩබ්.එච්.දුමින්ද ප්‍රියදර්ශන
ඩබ්.ඒ.එන් .විජේසුරිය

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [7.53MB]
     
     
 

 

සහල් සැකසුම් ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය ඇගයීම

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තා අංක: 56)

56

---

එස්. ඈපාසිංහ
රසිකා විජේසිංහ

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [2.08MB]
     
     
 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු පත්‍ර හා පැඟිරි පත්‍ර ආශ්‍රිත
සගන්ධ තෙල් කර්මාන්තයේ
වර්තමාන තත්ත්වය හා සංවර්ධන විභවතා

 (පර්යේෂණ වාර්තා අංක: 58)

58

---

එස්. ඈපාසිංහ
පී.ආර්. වීරක්කොඩි
එම්.ඩී. සුසිලා ලූර්දු

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [2.31MB]
     
     
 

කිතුල් කර්මාන්තයේ වර්තමාන තත්ත්වය හා විභවතා පිළිබඳ අධ්‍යයනය

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තාව : 59)

59

---

ඉන්දිකා පතිරණ
එම්.ඩී.සුසිලා ලුර්දු

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [2.42MB]
     
     
 

 

"අපි වවමු - රට නගමු"
දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම ඇගයීමේ අධ්‍යයනය

(පර්යේෂණ වාර්තා අංක: 60)

60

---

ආර්.එල්.එන්.ජයතිස්ස
එම්.ඩී.සුසිලා ලුර්දු
ඉන්දිකා පතිරණ

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [2.59MB]
     
     
 

එළවළු අපනයනය ආශ්‍රිත සැපයුම් දාම විශ්ලේෂණය

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තා: 62)

 

63

---

එස්. ඈපාසිංහ
රේණුකා වීරක්කොඩි
ශ්‍යාමිනී කුසුම් කුමාර

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [2.46MB]
     
     
 

 

ග්‍රාමීය කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය සඳහා කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් හි දායකත්වය හා වැඩි දියුණු කිරීමේ අවස්ථා

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තා: 63)

 

63

 

---

එම්.ඩී.සුසිලා ලුර්දු

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [1.42MB]
     
     
 

 

පහතරට තෙත් කලාපයේ කුඹුරු බිම් වී වගාව සඳහා ශක්‍යතාවය අනුව වර්ගීකරණය කිරීම

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තාව : 64)

 

64

---

ප්‍රසන්න විජේසිංහ
එච්.ඩී. සිසිර හපුආරච්චි

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [1.79MB]
     
     
 

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ
කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇගයීමේ අධ්‍යයනය

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තාව: 66)

66

---

ආර්.එල්.එන්.ජයතිස්ස

 
     
     
     
 

 

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ රතුලූනු නිෂ්පාදන පද්ධතිය :
තිරසරභාවය පිළිබඳ ගැටලු සහ වැඩි දියුණු කිරීමේ අවස්ථා

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තාව: 67)

67

---

එම්.ඩී.සුසිලා ලුර්දු
එස්. ඈපාසිංහ

 
     
     
     
 

CAMPO

lib

 

 

harti bann